terms

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงลูกค้ารายย่อย

หมายเหตุ: ข้อตกลงลูกค้ารายย่อยนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่การแปลข้อตกลงลูกค้ารายย่อยนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หรือมีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลที่ตามมาเป็นภาษาอื่น ให้ยึดข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข้อตกลงลูกค้ารายย่อยนี้ พร้อมด้วยข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมไว้ในที่นี้โดยอ้างอิง ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลง") กำหนดเงื่อนไขภายใต้การทำธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดระหว่างลูกค้า (“คุณ” , “ลูกค้า”) และเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

และ/หรือแอพมือถือ และ/หรือการเปิดบัญชี การใช้ไซต์และ/หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณถือเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้

1. คำจำกัดความและการตีความ

1.1. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:
"บัญชี" หมายถึงบัญชีที่เปิดโดยลูกค้ากับบริษัทเพื่อการซื้อขาย
“ข้อตกลง” หมายถึงข้อตกลงลูกค้ารายย่อยนี้ รวมถึงนโยบายการชำระเงิน นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัส นโยบาย AML และ KYC และข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงธุรกรรม 1-Click ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
“บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว” หมายถึงบัญชีของลูกค้าที่ลูกค้าไม่ได้เริ่มทำธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสาม (3) เดือน
“FATCA” เป็นตัวย่อของกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติตามภาษีบัญชีต่างประเทศ
“แอพมือถือ” หมายถึงแอพมือถือที่พร้อมใช้งานสำหรับ Android และ iOS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
“ธุรกรรม” หมายถึงธุรกรรมประเภทใดก็ตามที่ดำเนินการโดยลูกค้าในบัญชี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะธุรกรรมการซื้อและขายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน การฝากและถอนเงิน
“บริการ” หมายถึงบริการที่จัดหาให้แก่ลูกค้าโดยบริษัท
“เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ของบริษัท https://www.in-option.com
“บุคคลที่รายงานในสหรัฐอเมริกา” หมายถึง:
○ พลเมืองสหรัฐฯ
○ คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี;
○ หุ้นส่วนในประเทศ
○ บริษัทในประเทศ
○ อสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

ทรัสต์ใด ๆ หาก:
○ ศาลในสหรัฐอเมริกาสามารถใช้การกำกับดูแลหลักในการบริหารทรัสต์;
○ บุคคลในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปมีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดของทรัสต์
○ บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บุคคลต่างด้าว

1.2. สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้:
○ คำว่า "รวมถึง" "รวมถึง" และ "รวมถึง" จะถือว่าตามด้วยคำว่า "โดยไม่มีข้อจำกัด";
○ คำว่า “หรือ” ไม่ได้จำกัดเฉพาะ และ
○ คำว่า "ในที่นี้" "ในที่นี้" "ในที่นี้" "ในที่นี้" และ "ต่อไปนี้" หมายถึงข้อตกลงนี้โดยรวม

1.3. เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การอ้างอิงในที่นี้:
○ ถึง Articles, Sections และ Schedules หมายถึง Articles and Sections of และ Schedules ที่แนบกับข้อตกลงนี้
○ ต่อข้อตกลง ตราสาร หรือเอกสารอื่น หมายถึง ข้อตกลง ตราสาร หรือเอกสารอื่นที่มีการแก้ไข เสริม และแก้ไขเป็นครั้งคราวตามขอบเขตที่อนุญาตโดยบทบัญญัติของข้อตกลงนั้น

1.4. หัวข้อของบทความจะใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาและการตีความของข้อตกลงนี้

1.5. เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อใช้ในที่นี้ เอกพจน์จะรวมถึงพหูพจน์ พหูพจน์จะรวมถึงเอกพจน์ด้วย และคำนาม สรรพนามและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของคำนามทั้งหมดจะถือว่าอ้างถึงเพศชาย เพศหญิง หรือเพศ เป็นตัวตนของ บุคคลหรือบุคคลที่อาจต้องการ

2. บทนำ

ขอบเขตของข้อตกลงนี้

2.1. ข้อตกลงนี้กำหนดเงื่อนไขภายใต้การทำธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัท ข้อตกลงนี้ควบคุมทุกธุรกรรมที่ทำขึ้นหรืออยู่ระหว่างดำเนินการระหว่างบริษัทและลูกค้า เมื่อลูกค้ายอมรับข้อตกลงนี้

2.2. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2020 เว็บไซต์ดำเนินการโดย in-option และธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าได้รับการประมวลผลและดำเนินการตามกฎหมายของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

2.3. บริษัทไม่ให้บริการแก่พลเมืองและ/หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา บังคลาเทศ รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เกาหลีเหนือ เปอร์โตริโก เยเมน รัสเซีย และซูดาน

2.4. โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าลูกค้าไม่ใช่พลเมืองหรือผู้พำนักในประเทศใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น

การเริ่มต้น

2.5. ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ลูกค้ายอมรับ

2.6. ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างบริษัทและลูกค้า และแทนที่การเจรจาและความเข้าใจก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างบริษัทและลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงหรือโดยนัย

การแก้ไข

2.7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อข้อตกลงนี้จะแทนที่และแทนที่ข้อกำหนดก่อนหน้าใด ๆ ของข้อตกลงนี้ที่มีผลทันทีเมื่อโพสต์บนไซต์

2.8. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อตกลงนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น เวอร์ชันที่ใช้ได้ตลอดเวลาจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่ในไซต์ คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อขัดแย้งใดๆ ข้อตกลงฉบับล่าสุดที่มีอยู่บนไซต์ในขณะที่เกิดข้อพิพาทจะมีผลบังคับใช้

2.9. การใช้งานไซต์ แอพบนมือถือ และบริการอื่น ๆ ของบริษัทที่นำเสนออย่างต่อเนื่องหลังจากโพสต์การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงนี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2.10. คุณควรหยุดใช้ไซต์ แอพมือถือ และบริการอื่น ๆ ที่นำเสนอโดยบริษัท หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงนี้

3. ทั่วไป

3.1. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า:

○ การซื้อขายแบบกำหนดเวลาเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงและเหมาะสำหรับลูกค้ามืออาชีพที่เข้าใจและมีประสบการณ์ และเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบกำหนดเวลา

○ บริษัทไม่มีบริการดูแลลูกค้า

○ บริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน การเงิน กฎหมาย ภาษี หรือคำแนะนำรูปแบบอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายแบบกำหนดเวลาแก่ลูกค้า

○ ลูกค้า ไม่ใช่บริษัท รับความเสี่ยงและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบกำหนดเวลา

○ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจลงทุน และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ก็ตามอันเป็นผลมาจากกลยุทธ์การซื้อขายและการตัดสินใจของลูกค้า

○ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการจัดส่ง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอินเทอร์เน็ต

○ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการแฮ็ก การดัดแปลง หรือการเข้าถึงหรือใช้งานไซต์ ข้อมูลของลูกค้า หรือบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

○ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการและดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า แม้ว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะเป็นหรืออาจไม่เกิดประโยชน์สำหรับลูกค้าก็ตาม

○ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงญาติสนิทและ/หรือสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของเขา/เธอ จะเข้าถึงและ/หรือซื้อขายผ่านบัญชีที่เปิดในชื่อของเขา/เธอ .

○ บริษัทจะยึดตามคำสั่งใด ๆ ที่มาจากบุคคลใด ๆ ที่ครอบครองรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของลูกค้า ราวกับว่าคำแนะนำเหล่านี้มาจากลูกค้า โดยที่บริษัทไม่ต้องสอบถามเพิ่มเติม

○ ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลรับรองบัญชีสูญหายหรือถูกขโมยถูกใช้เพื่อดำเนินการซื้อขายแบบกำหนดเวลาโดยบุคคลที่สาม

○ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลการทำธุรกรรมของลูกค้า

○ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนของลูกค้าที่ถือโดยบริษัท เว้นแต่การสูญเสียดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยตรงจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท การผิดนัดโดยเจตนาหรือการฉ้อฉล

○ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดนัดของคู่สัญญา ธนาคาร ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เงินของลูกค้าถูกถือครองหรือมีหรือผ่านการทำธุรกรรม

○ บริษัทหรือบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ผลิต หรือแจกจ่ายเว็บไซต์และ/หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือการลงโทษ เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานไซต์และ/หรือแอพมือถือ

○ ลูกค้าจะต้องไม่ส่งการเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือผลกำไรที่ลูกค้าไม่ได้รับ และเรื่องของข้อพิพาท/ข้อร้องเรียนใด ๆ จะต้องไม่เกินจำนวนเงินฝากทั้งหมดของลูกค้า

○ บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าสำหรับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดใดๆ หากความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ เหตุสุดวิสัยจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุสุดวิสัย สงคราม การจลาจล การลอบวางเพลิง การห้ามส่งสินค้า ความวุ่นวายในบ้านเมือง การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน อุปกรณ์ขัดข้อง ธนาคารล้มเหลว ตลาดการเงินล่มสลายหรือผันผวน FX ความผันผวนของอัตรา การนัดหยุดงาน อัคคีภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคน พายุโซนร้อน หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ หรือการบาดเจ็บล้มตาย การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุ การขาดแคลนการขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก เชื้อเพลิง พลังงาน ระเบียบหรือข้อจำกัดของรัฐบาล การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทหาร หรือ การก่อการร้าย, การตัดไฟเบอร์, สภาพอากาศ, การละเมิดหรือความล้มเหลวที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม, ปัญหาทางเทคนิค,

○ การพึ่งพาข้อมูลและวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในไซต์จะเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

○ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความชอบธรรมของการใช้บริการโดยลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

○ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าเขา/เธอจะไม่เปิดบัญชีและ/หรือใช้บริการที่บริษัทนำเสนอ หากการแจกจ่ายหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือบริการที่นำเสนอโดยบริษัทจะขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

○ ห้ามลูกค้าเปิดตำแหน่งในจำนวนเงินที่เกินยอดรวมของบัญชีลูกค้าหรือจำนวนเงินที่ฝากในบัญชีของลูกค้า

○ ลูกค้าจะต้องไม่โอนหรือมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทหรืออย่างอื่น และการพยายามมอบหมายดังกล่าวจะผิดกฎหมายและเป็นโมฆะ

○ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายหรือโอนสิทธิ์และข้อผูกมัดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่สามได้อย่างอิสระเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

○ ลูกค้าสามารถรับข้อมูลรวมถึงการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทั้งทางอีเมลที่ลงทะเบียนหรือผ่านทางเว็บไซต์

○ ลูกค้าจะต้องไม่ลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งบัญชีกับบริษัท

○ บริษัทบันทึกการสื่อสารทั้งหมด รวมถึงการสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งขาเข้าและขาออก ตลอดจนการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งหมด ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าเขา/เธอได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างลูกค้าและบริษัท ตามการแจ้งเตือนข้างต้น

○ ลูกค้าจะต้องไม่เปิดบัญชีใหม่ใดๆ กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากบัญชีปัจจุบันของลูกค้าถูกระงับหรือบล็อกโดยบริษัท

3.2. ลูกค้าขอรับรองและรับประกันว่า:

○ เงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ได้รับการอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยลูกค้า

○ ลูกค้าไม่ได้ถูกบังคับหรือโน้มน้าวใจให้เข้าสู่ข้อตกลงนี้ และลูกค้าไม่ได้เข้าสู่ข้อตกลงนี้โดยอาศัยการเป็นตัวแทนใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

○ ลูกค้ามีอายุบรรลุนิติภาวะและได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำการซื้อขายแบบกำหนดระยะเวลาในเขตอำนาจศาลของลูกค้า

○ ลูกค้าไม่ใช่พลเมืองหรือผู้พำนักในประเทศที่กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นห้ามหรือจำกัดการซื้อขายแบบกำหนดเวลา

○ ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา, พลเมืองที่มีความสามารถตามกฎหมาย, ไม่ใช่พลเมืองหรือผู้พำนักในออสเตรเลีย, ออสเตรีย, บังคลาเทศ, เบลเยียม, บัลแกเรีย, แคนาดา, โครเอเชีย, สาธารณรัฐไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี , ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, เกาหลีเหนือ, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, เปอร์โตริโก, โรมาเนีย, รัสเซีย, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, ซูดาน, สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยเมน

○ การลงทะเบียนบัญชีกับบริษัทในนามของลูกค้าไม่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ในประเทศที่ลูกค้าพำนักอาศัย

○ ลูกค้าได้รับคำเตือนและเข้าใจว่าการซื้อขายแบบกำหนดเวลามีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสีย และเนื่องจากลักษณะการซื้อขายที่ผันผวน ลูกค้าไม่ควรลงทุนมากกว่าที่เขา/เธอสามารถจะสูญเสียได้

○ ลูกค้ามีความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจในข้อดี ความเสี่ยง และข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเทรดตามเวลาที่กำหนด

○ ลูกค้าดำเนินการในนามของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ธุรกิจ หรือวิชาชีพ

○ ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทในระหว่างการลงทะเบียนบัญชีของลูกค้านั้นเป็นความจริงและถูกต้อง

○ หากข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

○ เงินทุนที่ลูกค้าจะใช้สำหรับการซื้อขายเป็นของลูกค้าและปราศจากภาระผูกพัน การเรียกเก็บเงิน การจำนำ หรือภาระผูกพันอื่นๆ และไม่เป็นตัวแทนของรายได้ทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมทางอาญาหรือผิดกฎหมายใดๆ

○ ลูกค้าจะต้องไม่ให้บุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะญาติสนิทและ/หรือสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของเขา/เธอ เข้าถึงและ/หรือจัดการบัญชีที่เปิดในชื่อของเขา/เธอ

4. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา

4.1. ลูกค้ามีสิทธิ์:

○ เพื่อดำเนินการซื้อขายตามเวลาที่กำหนดโดยใช้แพลตฟอร์ม ExpertOption ที่นำเสนอโดยบริษัท เพื่อขอและรับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีของคุณจากเรา

○ เพื่อใช้เงินที่มีอยู่ในบัญชีของตนได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

○ เพื่อสอบถาม ให้คำแนะนำ และคำสั่งแก่บริษัทเกี่ยวกับการดำเนินการของ Fixed Time Trades ตราบใดที่สิ่งเหล่านี้ถูกส่งผ่านทางบัญชีของลูกค้า

○ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ส่งคำร้องเรียนไปยังบริษัททางอีเมลอย่างเป็นทางการตามที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

○ เพื่อยุติข้อตกลงนี้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท 3 (สาม) วันก่อนสิ้นสุด เมื่อได้รับการแจ้งดังกล่าว การระงับจะถูกระงับในบัญชีของลูกค้าเพื่อให้ธุรกรรมที่รอดำเนินการสามารถเคลียร์ได้ เงินทั้งหมดที่ปรากฏบนยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าจะต้องถูกถอนออกหรือโอนด้วยวิธีอื่นๆ ก่อนการปิดบัญชีจะสิ้นสุดลง

4.2. ลูกค้ามีหน้าที่:

○ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เมื่อใช้บริการที่เสนอโดยบริษัทและ/หรือทำธุรกรรมบนเว็บไซต์และ/หรือผ่านแอพมือถือ

○ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่สามรายอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะญาติสนิทและ/หรือสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของเขา/เธอ จะเข้าถึงและ/หรือซื้อขายผ่านบัญชีที่เปิดในชื่อลูกค้า

○ รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชีของลูกค้า; และยอมรับความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงินที่เป็นไปได้ของลูกค้าหรือบริษัทอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงบัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม

○ รับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ และสำหรับผลที่ตามมาจากหรือจากธุรกรรมใดๆ ที่ลูกค้าดำเนินการ

○ ไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ สรุป หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทแก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

○ เพื่อแจ้งให้บริษัททราบทันทีภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทิน หากข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนไม่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน

○ เพื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพียงบัญชีเดียว (1) บัญชี หากบริษัทพบว่าลูกค้าเปิดบัญชีหลายบัญชี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงนี้ บล็อกบัญชีของลูกค้าทั้งหมด และรักษาผลกำไรทั้งหมดที่ได้รับ

○ ไม่เปิดบัญชีใหม่ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท หากบัญชีปัจจุบันของลูกค้าถูกระงับหรือบล็อกโดยบริษัท

4.3. บริษัทมีสิทธิ์:

○ เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงนี้จะแทนที่และแทนที่ข้อกำหนดก่อนหน้าใด ๆ ของข้อตกลงนี้ที่มีผลทันทีที่โพสต์บนไซต์

○ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการ “รู้จักลูกค้าของคุณ” (KYC) และ “ต่อต้านการฟอกเงิน/ต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน” (AML/CTF) กับลูกค้าตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและ/หรือการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย และ ธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

○ เพื่อเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นของอัตราผลตอบแทน อัตรากำไร จำนวนการซื้อขายขั้นต่ำและ/หรือสูงสุด ระยะเวลาหมดอายุที่เป็นไปได้สำหรับสินทรัพย์หนึ่ง หลายรายการ หรือทั้งหมด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนของการซื้อขายแบบกำหนดเวลาที่วางไว้ในช่วงเวลาใดๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย

○ เพื่อเพิกถอนการเข้าถึงไซต์ของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ เมื่อบริษัทเห็นว่าจำเป็น

○ ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมและ/หรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากลูกค้าก่อนที่บริษัทจะอนุญาตให้ลูกค้าดำเนินกิจกรรมใดๆ ผ่านบัญชีต่อ โดยที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินกิจกรรมและ/หรือธุรกรรมใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ตามที่กำหนดในเหตุผลโดย บริษัท.

○ เพื่อว่าจ้างบุคคลที่สามในการให้บริการตามข้อตกลงนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวรับภาระผูกพันของบริษัทอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

○ เพื่อใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว บุคคลที่สามในการถือครองเงินของลูกค้าและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการดำเนินการชำระเงิน

○ เพื่อหักค่าธรรมเนียมบัญชีคงที่ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นจำนวน 50USD/เดือน จากบัญชีของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

○ เพื่อปฏิเสธและคืนเงินที่ฝากไว้ทันที หากเงินไม่ได้มาจากบัญชีธนาคารที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ

○ ปฏิเสธการดำเนินการตามคำสั่ง/คำสั่งใด ๆ ที่ได้รับจากลูกค้าโดยไม่ต้องให้คำอธิบายเหตุผล

○ เพื่อกำหนดขีดจำกัดของจำนวนเงินที่ลูกค้าสามารถถอนได้ในแต่ละวันหรือตามระยะเวลาอื่นๆ

○ เพื่อปฏิเสธคำขอถอนเงินหากบัญชีของลูกค้าไม่มีเงินเพียงพอที่จะตอบสนองคำขอถอนเงินของลูกค้าและครอบคลุมค่าธรรมเนียมการถอนที่เกี่ยวข้อง

○ เพื่อหักค่าคอมมิชชั่นสูงสุด 20% จากจำนวนเงินที่ถอน หากมูลค่าการซื้อขายในบัญชีของลูกค้าน้อยกว่าจำนวนเงินที่ฝาก เพื่อกำจัดความเป็นไปได้ของการฉ้อโกงทางออนไลน์และเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม

○ เพื่อระงับการเข้าถึงเว็บไซต์และบัญชีของลูกค้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือยุติข้อตกลง และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทอาจเห็นสมควรภายใต้สถานการณ์

○ เพื่อหักบัญชีของลูกค้าสำหรับการชำระภาษีใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บจากการทำธุรกรรมของลูกค้ากับบริษัท

○ เพื่อยุติข้อตกลงโดยมีผลทันที โดยไม่คำนึงถึงการดำเนินการอื่นใด และอายัดเงินหรือทรัพย์สินทั้งหมดในบัญชีของลูกค้าโดยที่:

○ เราเชื่อโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้

○ เราเชื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

○ เราไม่สามารถตรวจสอบเอกสารและข้อมูลใดๆ ที่คุณให้มา

○ เราเชื่อโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการกระทำของคุณอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายสำหรับคุณ ลูกค้ารายอื่นหรือบริษัท

○ คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

○ เรามีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณใช้บริการของเราทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของคุณ

○ เราได้รับคำสั่งให้ทำเช่นนั้นโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือคำสั่งศาล

○ เราเชื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่ามีเหตุผลอื่น

○ เพื่อระงับและบล็อกบัญชีของลูกค้าและทำให้ธุรกรรมทั้งหมดเป็นโมฆะหากลูกค้าให้ข้อมูลเท็จในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

○ เพื่อระงับหรือบล็อกบัญชีของลูกค้า ทำให้การทำธุรกรรมเป็นโมฆะ และยึดเงินจากยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงนี้

○ ดำเนินการโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องที่ไม่ครอบคลุมในข้อตกลงนี้

4.4. ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีเป็นจำนวน USD10.00 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น หาก:

○ บัญชีของลูกค้าถูกปิดเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องซึ่งจำเป็นสำหรับการระบุตัวตนและการตรวจสอบลูกค้า

○ บัญชีของลูกค้าถูกปิดเนื่องจากการละเมิดหรือพยายามละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้โดยลูกค้า

○ บัญชีของลูกค้าถูกปิดหลังจากลูกค้าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยุติข้อตกลงนี้

4.5. บริษัทมีหน้าที่:

○ ดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเป็นมืออาชีพเมื่อให้บริการแก่ลูกค้า

○ เพื่อให้การเข้าถึงไซต์และบัญชีของลูกค้า

○ เพื่อดำเนินการตามคำขอถอนเงินของลูกค้าภายในสาม (3) วันทำการ โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้ามีเงินเพียงพอในบัญชีของลูกค้าเพื่อตอบสนองคำขอถอนเงินของลูกค้าและครอบคลุมค่าธรรมเนียมการถอนที่เกี่ยวข้อง

5. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

5.1. ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

5.2. หากมีข้อโต้แย้ง การโต้เถียง หรือการเรียกร้องใดๆ เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ระหว่างลูกค้าและบริษัท เราขอแนะนำให้ลูกค้าติดต่อบริษัทโดยตรงก่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เป็นมิตร

5.3. ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขฉันมิตรระหว่างลูกค้าและบริษัทภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทิน จะถูกส่งไปยังเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลเซนต์วินเซนต์และ เกรนาดีนส์เพื่อลงมติขั้นสุดท้าย