บลจ.วรรณ ปกป้องนักลงทุนกรณีปัญหา STARK แยกหุ้นกู้ออกจาก 2 กองทุน

ที่ตีพิมพ์ 10 months ago

บลจ.วรรณ ปกป้องนักลงทุนกรณีปัญหา STARK แยกหุ้นกู้ออกจาก 2 กองทุน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 - 10:31 น.
พจน์ หะริณสุต บลจ.วรรณ
พจน์ หะริณสุต

บลจ.วรรณ ดำเนินการ Set Aside หุ้นกู้ STARK รุ่น STARK245A ในกองทุน ONE-FIXED และ ONE-FAR เพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) เปิดเผยกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ไม่ส่งแบบ 56-1 ว่าปัจจุบัน บลจ.วรรณได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ STARK245A เพียงรุ่นเดียว ซึ่งมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ให้ยกเว้นเหตุผิดนัดกรณีไม่ส่งแบบ 56-1 ทำให้ปัจจุบันสถานะของหุ้นกู้ดังกล่าวยังเป็นปกติ

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์และให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ.วรรณ จึงพิจารณาคัดแยกตราสารหนี้ที่มีแนวโน้มจะผิดนัดชำระหนี้ (Set Aside) โดย บลจ.วรรณจะดำเนินการ Set Aside หุ้นกู้ STARK245A ที่ได้ลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด A (ONE-FIXED) และกองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร (ONE-FAR)

ทั้งนี้ หาก STARK ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ และสามารถจ่ายคืนดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นได้ตามกำหนด บลจ.วรรณจะดำเนินการจัดสรรคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่ประกาศ Set Aside โดยบลจ.วรรณ จะดำเนินการ Set Aside ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

 
 
 

ความเห็น